دیروز سر کارگاه یکی از بچه ها می‌گفت وقتی کاری که عاشقانه دوستش داری و حس معنوی بهش داری، بشه شغلت، اون وقت گند زده میشه به تو و اون کاره و رابطتون. "درست مثل وقتی که با معشوقه‌ات ازدواج کنی."

تعبیر جالبی بود، از اون موقع رفته روی مخم.