اولش انکار می کنی، مرحله ی بعدی مقاومت هست و بعدش پنیک می کنی.نمیدونی به چی چجوری واکنش نشون بدی. آخرش هم گند میزنی به همه چی.

چقد سخت و پیچیده است...

این که خودت هم دقیق نمیدونی چی میخوای و بی اختیار داری به چه سمت و سویی کشیده میشی، شاید هم میدونی و نمیخوای با خودت روراست باشی، میدونی و هزارتا عامل وابسته رو ولی باید در نظر بگیری.

چقد همه چی سخت و پیچیده و در عین حال احمقانه است پسر...